Duyuru

BASKI VE MOBBİNG BASIN AÇIKLAMASI

464görüntülenme

DEÐERLÝ BASIN MENSUPLARI,

BÝZLER,

ONURLU SAÐLIK ÇALIÞANLARI, AÝLE HEKÝMLÝÐÝ SÝSTEMÝ’NÝN TEMEL TAÞLARI,
MESLEÐÝNÝ YERÝNE GETÝRMEK ÝÇÝN BÜYÜK BÝR ÖZVERÝ ÝLE ÇALIÞAN AÝLE HEKÝMLERÝ, HEMÞÝRELER, EBELER, SAÐLIK MEMURLARI,
4 YILA YAKIN BÝR ZAMANDA, SAÐLIK PARAMETRELERÝNDE AVRUPA ORTALAMALARINI DA AÞAN ÞEKÝLDE ÝYÝLEÞTÝRMELERÝN  YAÞANDIÐI ÞANLIURFA’DA; % 70 LERDE OLAN AÞILAMA ORANLARININ %95 LERE ÇIKARTAN ,
ÝLÝMÝZDE DAHA AZ BEBEK VE ANNE ÖLÜMLERÝ YAÞANMASI ÝÇÝN GEREKLÝ GAYRETÝ GÖSTEREN,  GEBE ÝZLEM ORANLARINDA ÇOK YÜKSEK RAKAMLARA ULAÞILMASINI SAÐLAYAN AÝLE HEKÝMLÝÐÝ ÇALIÞANLARI OLARAK, EMEKLERÝMÝZÝN GÖZ ARDI EDÝLMESÝNDEN DOLAYI OLDUKÇA KAYGILIYIZ.
HER GÜN ARTAN ÝÞ YÜKÜ VE ANGARYALARDAN BUNALMIÞ VE MOTÝVASYONUMUZU KAYBETMÝÞ DURUMDAYIZ.

VATANDAÞLARIMIZIN , TÜM URFA HALKININ SAÐLIK OKURYAZARLIÐI’NI GELÝÞTÝRMEK, KALÝTELÝ SAÐLIK HÝZMETÝNÝ SUNMAK VE SAÐLIK SORUNLARINI ÇÖZMEK GAYRETÝNDE ÝKEN,  HAKSIZ VE HUKUKSUZ UYGULAMALARIN, YASALARDAKÝ HER MUÐLAK ÝFADEYÝ BÝZLERE BASKI ARACI OLARAK KULLANMAKTAN HAZ ALAN ÝDARECÝLERÝMÝZDEN, KEYFÝ UYGULAMALARDAN, YASALARA AYKIRI DENETÝMLERDEN, HUKUKA AYKIRI CEZA PUANLARINDAN ARTIK YORULDUK… YIPRANDIK… YILDIK…
HER SESÝ ÇIKANIN SESÝ KISILMAYA ÇALIÞILDI.
AÝLE HEKÝMLÝÐÝ SÝSTEMÝNÝ DAHA ÝYÝ ÞARTLARA ULAÞTIRMAYA ÇALIÞANLAR , HAKSIZLIKLARA KARÞI HEP DÝK DURANLAR, SES ÇIKARTANLAR FÝÞLENDÝ…

DÜÞMAN BELLENDÝ…

DERNEK BAÞKANIMIZA VE BAZI HEKÝM ARKADAÞLARIMIZA YAPILANLARI VE BASKIYI HAZMEDEMÝYORUZ!

VE SORUYORUZ?

ÝLÝMÝZDEKÝ BAZI ÝDARECÝLERÝN AMACI, AÝLE HEKÝMLÝÐÝ SÝSTEMÝNÝ SONLANDIRMAK MIDIR?
SÖZLEÞME FESHÝ ÝLE TEHDÝT ETMEK YA DA ÇALIÞANLARA GÖZ DAÐI VERMEK MÝDÝR?
HER YÖNETMELÝK MADDESÝNÝ, KENDÝNCE YORUMLAYARAK SAÐLIK ÇALIÞANLARINA ÇALIÞMA ORTAMINI ZÝNDAN ETMEK MÝDÝR?
ÜLKEMÝZDE HÝÇBÝR ÝLDE OLMAYAN UYGULAMALARI, DÜZENLEMELERÝ KENDÝNDE HAK GÖRENLER BU YETKÝYÝ NEREDEN ALMAKTADIR?

ÞANLIURFA’DA BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK SÝSTEMÝNÝ BÝTÝRMEYÝ KAFASINA KOYAN, KENDÝNÝ KANUN SANAN ÝDARECÝLERE NE ZAMAN DUR DENÝLECEKTÝR?

MÜLTECÝ KAMPLARINDA GÖNÜLLÜ ÇALIÞAN SAÐLIK ÇALIÞANLARINA, ÝLÇELERÝMÝZDE SURÝYELÝ MÜLTECÝLERE ÇIKAR GÖZETMEKSÝZÝN VE ÝNSANÝ DUYGULARLA SAÐLIK HÝZMETÝ VERENLERE, KIZAMIK VE ÇOCUK FELCÝ AÞILAMA KAMPANYALARINDA CANLA BAÞLA ÇALIÞAN, EMEK HARCAYAN SAÐLIK ÇALIÞANLARINA BASKI VE CEZA MI REVA GÖRÜLMEKTEDÝR?

BÝZLER, ARTIK DAHA FAZLA SABIRLI OLMAYACAÐIZ.
ARTIK BOYUN EÐMEYECEÐÝZ!
YETER ARTIK DÝYORUZ…
YETER!!!

MOBBÝNGE HAYIR DÝYORUZ!

 

VE UYARIYORUZ !!
EÐER ÝLÝMÝZDE AÝLE HEKÝMLÝÐÝ SÝSTEMÝ SONA ERER YA DA SIRAYLA SÖZLEÞMELERÝMÝZ SONLANDIRILIRSA,
HALKIMIZ VE BAKANLIÐIMIZ BÝLMELÝDÝR KÝ;
BUNUN SORUMLUSU BÝZLER OLMAYACAÐIZ.
SORUMLU,
KURAL, KANUN TANIMAYAN ÝDARECÝLER
VE YILLARDIR YAPILAN HUKUKSUZLUKLARA GÖZLERÝNÝ VE KULAKLARINI KAPATANLAR.
YOK SAYANLARDIR.

YA GEREKEN YAPILIR .
YA DA

BÝZLER YOKUZ!

 

 

ÞANLIURFA AÝLE HEKÝMLERÝ DERNEÐÝ

TTB MERKEZ KONSEYÝ

AÝLE HEKÝMLERÝ DERNEKLERÝ FEDERASYONU

TÜRK SAÐLIK SEN

BÝRÝNCÝ BASAMAK BÝRLÝK VE DAYANIÞMA SENDÝKASI

SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMET EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI

SAÐLIK SEN

Yayımlanma Tarihi: 04 Nisan 2016