DuyuruHukuk

DEFIN IPTAL DİLEKÇESİ

600görüntülenme

**** HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

24/11/2004 Kabul tarihli, 9/12/2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5258 Numaralı Aile Hekimliği Kanunu’nun Tanımlar Alt Başlığı 2nci Maddesi’nin 1nci fıkrasında ‘Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleriniyaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir’ denilmektedir.

Danıştay 5inci Dairesinin 26/02/2015 günlü , E:2012/8148, K:2015/1711 sayılı kararında ‘Aile hekimlerinin görevleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun (işlem tarihindeki adı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kanunudur)2. maddesindeki tanımda yer almaktadır. Keza, statüleri ve mali hakları da aynı Kanunda düzenlenmiş, sair hususların Yönetmeliklerle düzenlenmesi, Kanunun 8. maddesiyle öngörülmüştür. Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine Kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır. ‘  denilmekte olup Aile Hekimlerine İlgili kanun maddesinde yer almayan görevlerin verilemeyeceğine hükmetmiştir. Bahse konu kanun maddesi ve imzalanan sözleşmenin yapılan değişiklikler sonrası yürürlükte bulunan halinde de tarafımıza tanımlanmış bir Defin Nöbeti tanımı ve görevi bulunmadığından, bu görevin Aile Hekimlerine verilmesi, Nöbet Listelerinin oluşturulması ve bu nöbetlerin ifa edilmemesi ile alakalı cezalar verilmesi Danıştay 5nci dairesinin ilgili kararına göre hukuken olanaksızdır.

Danıştay 17inci Dairesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/11746, K:2016/448 sayılı kararında ‘19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yönetmelik ile değiştirilen 19/01/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin; 4. maddesinin (h) bendinin ve 16. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları ile 19. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “….veya aile hekiminin göreve başlaması durumunda…” ibaresinin  İPTALİNE‘ şeklindeki karar ile defin listelerinin hukuki dayanağı olan defin yönetmeliğinin ilgili maddelerinin İPTALİNE karar verilmiştir. Bu nedenle, Defin Nöbet Listelerinin hukuki dayanağı kalmamıştır.

Bu bağlamda her türlü hukuki hakkım saklı kalmak üzere, İlgili Kanun Maddesine, Danıştay 5nci ve 17nci Dairelerinin ilgili kararına göre dilekçeyi verdiğim tarihten itibaren;

1. İş bu tarihten itibaren hazırlanmış defin nöbet listelerinin iptali ile iptal kararının tarafıma tebliğini,

2.Yasal dayanaktan yoksun kalması nedeniyle yeniden nöbet listesi hazırlanmamasını,

3.Bu tarihten önce nöbet listeleri ile verilen nöbet görevlerini yerine getirmemiş olmam nedeniyle hakkımda açılan/açılacak olan soruşturmaların sonlanmasını ve kararın tarafıma tebliğine,

4. Bu tarihten önce nöbet listelerinde verilen nöbet görevlerini yerine getirmemiş olmam nedeniyle tarafıma verilmiş/verilecek olan tüm ihtar ceza puanlarının iptaline ve iptal kararlarının tarafıma tebliğine karar verilmesini talep ediyorum

 

Saygılarımla Arz Ederim.

                                                                     Dr.*****

                                                                                              *** Aile Sağlığı Merkezi

                                                                                                          **** No’lu AHB

 

 

DİLEKÇE NİN DOSYA HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
Defin nöbeti Iptal Dilekçesi 552,70 KB 31.5.2016 18:58:28 .docx

Yayımlanma Tarihi: 31 Mayıs 2016