HaberManşet

EKSİK HESAPLANAN HER KURUŞUN TAKİPÇİSİ ŞUAHED

689görüntülenme

23/10/2023

2016 yılında görevden alınan ve 2020 yılında yapılan hatanın farkına varılarak göreve iade edilen meslektaşımıza yapılan toplu maaş ödemesinde 2020 yılının gelir vergisi baz alınarak kesintiler yapılmıştı. Ayrıca talep edilmesine rağmen asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştı. Üstelik 2020 yılının kalan aylarında yüksek vergi kesintileri yapılmaya devam edilmişti.

İl Vergi Mahkemesi’ne ve ardından Gazinatep Bölge Mahkemesi’ne açılan davalar sonucunda yapılan kesintilerin hatalı olduğu belirtildi.
Mahkeme kararında ‘’ 2016 ilâ 2019 yıllarına ait parasal haklarına ilişkin olarak davacıya yapılan toplu ödemeye ilişkin vergilendirme esnasında 2016 ilâ 2019 yıllarına ilişkin ödemelerin her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı tevkifata tabi tutulması gerektiği, ayrıca yapılan toplu ödemenin sonraki dönemde matrahtan çıkarılması ve ilgili 2020 yılına ait gelir vergisi dilimleri de dikkate alınması gerektiği açık olduğundan, diğer taraftan, gerek Gelir Vergisi Kanunu’nda gerekse asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, geçmiş döneme ilişkin olarak asgari geçim indirimi uygulanamayacağı yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, birikmiş maaş ödemesi yapılırken geçmiş dönemlere ait asgari geçim indirimi tutarları da dikkate alınarak vergi tevkifatı yapılması gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Davacının faiz istemine gelince;
Mahkememizce yukarıda yer verilen gerekçeyle fazladan tahsil edilen gelir vergisinin davacıya iadesinde, tahsil ve iade arasında geçen sürede iade bedelinin enflasyon karşısında değerinde meydana gelen aşınmayı ve bu sürede davacının tevkifat yapılan bedelden yararlanmaması nedeniyle ortaya çıkan zararını telafi etmek ve gerçek karşılığını ödeyebilmek amacıyla, tahsil edilen bedele faiz işletilmesi, gerek Anayasa’nın gerekse Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ekli 1 No’lu Ek Protokolün bir gereğidir.” diyerek haksız şekilde kesilen tutarların faizi ile beraber ödenmesine karar vermiştir.
Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonu’na ve ŞUAHED avukatımız Av. Hayriye Yüksekyayla’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak daima mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.
SEN VARSAN GÜÇLÜYÜZ!