DuyuruManşet

Esnek Mesai ASE Yokluğuna Sınıf Düşme Davasını Kazandık

6.17Kgörüntülenme

Kurumun bu konudaki 2 olumsuz yazısına rağmen kazanılan davanın görüntülerini ve kısa bir metni paylaşıyoruz:

“Mevzuatta aile hekimliği beş farklı grupta toplanmıştır. Bu gruplandırma sadece ilgili işletmeci aile hekimine yapılacak ödemeler bakımından değil; aynı ıarnıöıda, aile hekimliği hizmet) alan kişilere dair sağlık standartları bakımından da önem taşımaktadır. Bu bakımdan aile hekimliği gruplandırması belirlendikten sonra, yapılan denetlemelerde tabi olunan gruplandırma şartlarının devamı sağlanması, şayet tabi olunan grubun şartları sonradan kaybedilmiş ise, bu gruba göre işlem tesis edilmesi gerektiği tabiidir. Dolayısiyla, aile hekimliği biriminin grubu belirlendikten sonra, aile hekimliği işletmecisi olan hekim tarafından, grup kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda: yapılan denetimler ile gruplandırma kriterlerinin devamının sağlanıp sağlanmadığı belirlenmekle birlikte,denetimi  müteakiben tesis edilecek olan işlemlerin de, mevzuata uygun sekilde icra edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, dava konusu edilen işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının açıklığa kavuşturulabilmesi için denetimi müteakiben tesis edilen işlem kurum mevzuatına uygun tasarrufla bulunulup bulunulmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

II-)Dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun incelenmesi; A) 21.07.2017 tanh vc E.01.1828 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın “Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma işlemleri“ başlıklı Genel Yazısının 12 nci maddesinin la) bendınde. “Aile hekimliği birimi gruplandırılmasına ilişkin yapıalacak degerlendirmelerde: asgari şartlar teknik donanımda eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklik tutanak altına alınacak ve eksikligin giderilmesi için 10 gün süre verilecektir. En geç 10 gün süre sonunda eksikliği tamanlamayan aile hekimliği birimi grupsuz olarak değerlendirilecek ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır” kuralına yer verilmiştir. Bu kural gereği, denetim sonrasında, tesbit edilen aksaklıklann giderilmesi için ilgili aile hekimliğine 10 gün süre verilmesi; 10 günlük sürenin sonunda yeniden denetim yapılması; aksaklıkların tamamının veya bir kısmının giderilmesinin tesbit edilmesi durumunda aile hekimliği grubunun alt grup olarak belirlenmesi işleminin tesis edilmesi gerekmektedir. Olayda ise, davacı işlettiği 63.11.058 numaralı hekimliği biriıııiııde 12.07.2017 tarihinde yapılan denetande bir takan aksaklıkların ve eksikliklerin tesbit edildiği; ancak, bu denetim sonrasında aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi için aile hekimliğine 10 gün süre verilip, 10 günlük sürenin sonunda yeniden denetim yapılarak, aksaklıkların/eksikliklerin tamamının veya  bir kısmının belirlenmesi halinde, aile hekimliği grup derecesinin A grubundan C grubuna çevrilmesine dair işlemin tesis edilmesi gerekirken; bu usule uyulmadan birinci denetim sonrasında yalnızca denetim raporuna ilişkin üst yazının tebliğ edilerek doğrudan aile hekimliği grup derecesinin A grubundan C grubuna çevrilmesine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. “