HaberHukukManşet

İTİRAZ SONUCU BEKLENMEDEN CEZA PUANI VERİLEMEZ!!!

982görüntülenme

Akçakale 1 nolu aile sağlığı merkezinde çalışan hekim arkadaşımıza hukuksuz bir şekilde itiraz süresi ve sonucu beklenmeden  20 ihtar puanı verildi. Yürütülen işleme süresi içerisinde itiraz edilmiş ve sonucu beklenmesine rağmen merci tarafından hakkında bir karar verilmemiş, dolayısıyla 20 ihtar puanıyla cezalandırılmasına ilişkin işlem kesinleşmeden sisteme işlenmiştir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıllık zaman aşımı süresi geçmiş, dolayısıyla ceza verme yetkisi zaman aşımına uğramıştır. Derneğimiz bu hukuksuz duruma karşı dava açtı.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin “sözleşmenin sona erdirilmesi” başlıklı 14. Maddenin 1. Fıkrasında “Ek(2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ilgili vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılması halinde ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlen yapılmak üzere valiliğe bildirilir” hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin 2. Fıkrasında, “ilgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde  valiye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri  otuz (30) gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre,  davacı hakkında tesis edilen “20 ihtar puanı” verilmesine ilişkin işleme karşı mevzuatta gösterilen süre içinde itiraz edildiği, bu aşamadan sonra itirazın reddi veya kabulü hakkında ilgili makamca herhangi bir işlem tesis edilmediği sürece anılan cezanın kesinleştiğinden söz edilmesine olanak bulunmadığı, itirazın karara bağlanması hususunda yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde “…….itiraz mercileri otuz (30) gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar…..” denilmek suretiyle, idareye itirazın karara bağlanması ve ilgilisine tebliğ edilmesi görev ve sorumluluğunun yüklenildiği, dolayısıyla itiraz mercinin önüne taşınan bir konuda bu yönde bir karar verilmeksizin cezanın tesis edildiği tarihte kesinleştiğinden bahsedilemeyeceği ifade edilerek dava lehimize sonuçlanmıştır ve personel sistemine hukuksuz olarak işlenen 20 ihtar puanı silinmiştir. Yargılama giderleri ve avukat asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen miktar ayrıca tahsil edilmiştir

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve ŞUAHED Avukatımız Av. Hayriye YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.