Duyuru

İzinlerde Vekalet Şartını Bakanlığa Sorduk

996görüntülenme

Yazımızla İl sağlık müdürlüğü aracılığıyla bakanliga vekâletsiz izinler ile ilgili yaklaşımı sorduk .

Cevabi kamuoyuyla paylaşacağız.

 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 10.01 2015 tarihinde Aile Hekimlerinin kamu görevlisi olduğu ve kamu görevlilerinin izinlerinin sadece kanunla düzenlenebileceğine vurgu yaparak o güne kadar uygulamada olan izin yönetmeliğini iptal etti.
İzinlerle ilgili kanun çıkarılması beklenirken 05.05.2017 tarihinde Bakan oluru ile yasada düzenleme yapılıncaya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde görev yapan sözleşmeli kamu görevlilerine ilişkin izin hükümlerince tesis edilmesi gerektiğini uygun gören Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bunu genel yazı ile duyurdu.
16.10.2017 tarihinde Danıştay, Bakan Olurunun ve buna dayandırılan genel yazının,’kamu görevlisi olan Aile Hekimlerinin izinlerinin kanunla düzenlenmesi gerektiği ve yargı kararlarının gerekçeleri dikkate alınmaksızın hazırlandığı, her ne kadar idarece dava konusu işlemlerin geçici süreli olarak tespit edildiği belirtilmişse de Anayasa Mahkemesinin 10.01.2015 tarihinde karar verdiği bugüne kadar gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için yeterli zamanın olduğu’’ vurgulanarak yürütmenin durdurulması kararı verdi.
Son olarak 5 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7151 sayılı kanunun 26. maddesinde ‘‘Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, yıl içinde çalışılan süre ile orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere otuz gündür. Ayrıca beş gün kongre ve seminer izni ile yıllık izin bitiminden sonra mazeretleri nedeniyle beş gün idari izin verilebilir. Evlenme, ölüm, doğum ve emzirme hâllerinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri uygulanır. Hastalık durumunda, bir malî yılda en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hekimin uygun görmesiyle hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Sözleşmeli aile hekimi iken aile hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri kapsamındaki hastane rotasyonu süresince izinli sayılır.” denmektedir. Fakat bu kanun maddesi ile ücretli izne ayrılan aile hekimlerinin yerlerine vekalet bırakıp bırakmayacağı konusuna değinilmemiştir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personelin ücretli izne çıkarken yerine vekalet edecek birini bırakması gerekmediğinden bu madde ile aile hekimleri ücretli yıllık izinlerinde vekalet bırakmayacaklar mıdır? Vekalet bırakılmaması halinde maaş kesintisi olacak mıdır?