HaberManşet

ÖDEME SÖZLEŞME DEĞİL CEZA YÖNETMELİĞİ

932görüntülenme

30.06.2021 tarihinde yayınlanarak  01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği önceki yönetmeliklerde yer alan açıkların ve hukuki kazanımların sonucunda elde edilen aksaklıkların aile hekimleri lehine olan maddelerinin aleyhte değiştirilmesi suretiyle oluşturulmuş, baskıcı, hak aramaya engel, işlevsellikten ve sahanın gerçeklerinden uzak, bilime ve kişisel hak ve hürriyetlere kısıtlama getiren bir yönetmeliktir.

Yönetmelikler iş ve işleyişleri düzenlemek, belli kural ve kaidelere oturtarak hem hizmet vereni hem de hizmet alanı korumak üzere hazırlanmış belgelerdir. Yönetmeliklerde yapılan düzenleme ve revizyonlar ise yine bu doğrultuda aksaklıkların giderilmesi ve çalışanlarının haklarını korumak üzere geliştirilip hazırlanır. Ancak Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu bu yeni yönetmelik ile çalışma barışını bozan, çalışanlarında tedirginlik ve huzursuzluk yaratan, angaryalar ile iş yükünü arttıran ancak aynı doğrultuda artan iş yüküne rağmen işe uygun ücretlendirmeden imtina ederek hak kayıplarına yol açan bir tutum sergilemiştir. ANGARYA SUÇTUR.

17 aydır süre gelen Covid 19 Pandemisi sürecinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tüm olumsuz koşullara rağmen gerek kişisel koruyucu ekipman gerekse de çalışma şartları bakımından görmezden gelinmiş, kendi görev tanımlarında olmayan pandemi izlemi başta olmak üzere okul aşılamalarının performansa tabi tutulması suretiyle adeta cezalandırılmış, basın kuruluşlarında verileceği söylenen ek ödemelerden muaf tutulmuş, bir kısım ödemeler de şarta bağlı olarak verilmiş ve sadece belli bir kesimin alabileceği şekilde düzenlenmiştir. Bu tutum ve davranışlar çalışma barışına yapılan en büyük darbelerdir. ÇALIŞMA BARIŞI VE EŞİTLİK İLKESİ ZARAR GÖRMÜŞTÜR.

Yeni yönetmelikle görüyoruz ki; birçok aile hekimliği biriminde gerek hekim gerekse de aile sağlığı çalışanı  eksik olmasına ve bakanlık verilerinde bu eksiklikler bilinmesine rağmen uygulaması çok zor olan yeni yaptırımlar, görevler ve sorumluluklar verilmiştir. TÜKENİYORUZ.

ANAYASAMIZ’ın 27. Maddesi ; “ Herkes, bilimi serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma hakkına sahiptir.” Demektedir. Kanun maddesi açık iken, hazırlanan bir yönetmelik ile Aile Hekimlerinin bu hakları ellerinden alınmış,sosyal medya kullanımları kıstlanmaya ve hatta engellenmeye çalışılmış,  ceza maddeleri ile sözleşme fesihlerinin önü açılmıştır. ANAYASAL HAKKIMIZ YÖNETMELİKLE ENGELLENEMEZ.

 

ŞUAHED olarak yayınlanan bu yönetmeliğin yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesini, şartlarımızın iyileştirilmesini, hak kayıplarımızın geri iadesini, üzerimize eklenen yeni görevlerde ücretlendirmenin ve 2. Ve 3. Basamak sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerden yaralanabilir hale geleceğimiz gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Aksi durumda tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı,AHEF çatısı altında ve diğer sivil toplum kuruluşları ile sendikaların alacağı kararlara uyacağımızı, STK olarak anayasamızın bize tanımladığı yapabileceğimiz tüm eylemleri yapacağımızı deklare ediyoruz.

Sen varsan güçlüyüz

 

ŞUAHED YÖNETİM KURULU