HaberHukuk

SINIF DÜŞMEDE İTİRAZ DAVASINI KAZANDIK

708görüntülenme

16.03.2017 tarihli denetim tutanağında yer alan “RIA taahhütnâmesi olaıı personelin bulunmadığı”tespitine ilişkin olarak dosyada yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

=> Davacının görev yaptığı aile hekimliği biriminde RİA (Rahim içi Araç) sertifıkalı bir çalışan (Gülşah ÖZKAN) mevcut iken, 01.09.2016 tarihinde bu çalışanın görevden ayrıldığı;

=> Söz konusu çalışanın aile hekimliği biriminden ayrılacağının öğrenilmesi üzerine, davacı tarafından 27.08.2017 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü ÇEKÜS Şubesi üzerinden ivedilikle RIA sertifikası için eğitim verilmesinin talep edildiği;

=> Ancak davacının RİA sertifikası için ivedilikle eğitim verilmesi talebinin karşılanmadig. anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu işleme dayanak teşkil eden ve Aile Sağlığı Merkezi Gideri Olarak Yapılacak Katkıların Tespitinde Kullanılmak Üzere Aile Hekimliği Birimi Gruplandınnası Ek-1 tablosunun 7 nci maddesinde yer alan “Aile sağlığı merke,inde aile planlaması için rahim içi araç (RİA) uygulaması” kriteri bakımından bulunması gereken RİA sertifikası çalışanın bulunması koşulunun yerine getirilmesi için davacının girişimde bulunduğu ancak bu talebin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce karşılanmadığı anlaşıldığından, bu unsur bakımından da işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili karar ve ayrıntılar haber ekindedir.

Yayımlanma Tarihi: 20 Mayıs 2018