HaberHukuk

ŞUAHED ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

663görüntülenme

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1)ŞUAHED üyemiz 03.10.2015 tarihinde olağandışı denetimle denetlenmiş hakkında mazeretsiz nöbete gelmeme iddiasıyla tutanak tutulmuş ve 20 ceza puanı müvekkile ihtar edilmiştir.
İdarenin  soruşturma izni verilmesi yazısı ile 09/10/2015 tarihinde söz konusu tutanağın idarenin kayıtlarına geçtiği anlaşılmaktadır. Aile hekimliği uygulamasına göre idarenin eylemden haberdar oluğu tarihten itibaren 2 ay içinde işlem başlatması gerekirken tam 5 ay sonra işlemler başlatılmıştır. Yine 6 ay içinde gerekli işlemlerin sonuçlandırılması koşulu gerekmekte iken savunma istem ve yazışmalar itirazlar dahi 6 ay içinde sonuçlandırılmamıştır.
Hukuka aykırı olarak tesis edilen işleme karşı süresinde itiraz etmiş isekte 14.07.2016 tarihinde idarenin red kararı tarafımıza tebliğ olmuştur. Bu nedenle 04.08.2016 tarihli dava dilekçemizle şanlıurfa 2. idare mahkemesinde  dava yoluna gidilmiş ve şanlıurfa 2. idare mahkemesi 2016/691 esas ve 2017/1095 karar ve 09.10.2017 tarihlinde haklı davamızın kabulüne karar vermiştir.
Hal böyle iken Davalı idare süresinde istinaf başvurusunda bulunmuştur. Gaziantep  Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari dava dairesinde 2018/344 esas ve 2018/987 karar  sayılı dosya açık kanun hükmüne aykırı bir şekilde 08.05.2018 tarihli karar ile danıştay yolu kapalı olmak üzere kesin olarak davanın  reddine karar vermiştir.
İstinaf mahkemesinin kararı usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Şöyleki; Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’ınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeğin  ”sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” başlıklı 14/6  İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır..” düzenlemesi yer almaktadır. Dava konusu işlemin dayanağı olan yönetmelik hükmünün AÇIK VE EMREDİCİ DÜZENLEMESİ karşısında 2 ay içinde gerekli işlemleri başlatmayan idarenin ,ihtar verme yetkisinin zaman aşımına uğradığı açık olup, zaman aşımına uğrayan yetki kapsamında, davacıya ihtar puaı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır
İzah edilen nedenlerle dava konusu işlem Anayasa Mahkemesine taşınmış olup yargılama süreci devam etmektedir.

Yayımlanma Tarihi: 19 Temmuz 2018