HaberHukukManşet

ŞUAHED HAK ARAMANIN ADRESİ ,İDARENİN KEYFİ HESAPLAMASINA MAHKEME DUR DEDİ

455görüntülenme

17/05/2022

 

İlimiz aile hekimlerinden meslektaşımız 675 sayılı KHK ile ihraç edildiği, OHAL işlemleri inceleme komisyonuna yaptığı başvurunun kabulüyle göreve iade edildiği. Görevine fiili olarak başladığı, Akabinde ihraç olduğu döneme ilişkin sadece yoksun kaldığı maaş alacaklarının ödendiği, söz konusu maaş faizinin ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin mülkiyet hakkının ihlali gerekçesiyle maaş faizinin ödenmesi talebiyle derneğimizin avukatı aracılığıyla Şanlıurfa 2. İdare mahkemesinde davanın reddinin istendiği konusunda açtığımız uyuşmazlık davasında;

08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı kanunun 10. Maddesinin 1. Fıkrasında “… ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmıştır. Tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir…”

Faiz, konusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldığı süre içinde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın karşılığıdır. Paranın, sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlarca kullanılması, sahibinin bu ekonomik değerden mahrum bırakılması sonucunu yaratmanın yanında, yüksek enflasyon etkisinde olan ekonomilerde paranın değerini, yani alım gücün enflasyon oranı ölçüsünde yitirmesine neden olur.

Mülkiyet hakkı kişiye, sahibi olduğu şey üzerinde, yasalar çerçevesinde dilediği gibi tasarruf olanağı verir. Toplum yararına aykırı olmamak kaydıyla malik, sahibi olduğu şeyi dilediği biçimde kullanır. Bu nedenle, maaşın yahut maaşla ilgili bir alacağın eksik ya da hiç ödenmemesi mülkiyet hakkının ihlali kapsamında değerlendirilmekte olup, Anayasa Mahkemesi kararlarında bu hususa ayrıca değinilmiştir.

Uyuşmazlıkta, devlet memurluğundan çıkarılan ve daha sonra OHAL İnceleme Komisyonu kararı ile görevine iade edilen davacıya ihraç olduğu döneme ilişkin maaşların ödendiği, ancak buna ilişkin faiz ödemesinin yapılmadığı, yapılan ödemenin mülkiyet hakkı kapsamında olduğu dikkate alındığında; konusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldığı süre içinde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın karşılığı olarak faiz ödemesi gerektiği hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu olduğu göz önüne alındığında, davacıya ihraç olduğu döneme ilişkin maaşlarının faizin de ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde, ihraç edildiği döneme ilişkin maaş faizleri yönünden, hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

               Öte yandan yukarıda açıklanan gerekçelerle hukuka aykırı bulunarak iptal edilen işlem nedeniyle, davacıya ihraç edildiği 29/10/2016-23/06/2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin 28/09/2020 tarihinde ödenen maaşlarının yasal faizinin her bir maaş için ayrı ayrı olmak üzere tahakkuk etmesi gereken tarihten itibaren ödemenin yapıldığı tarihine kadar hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.

              Alınan bu kararla birlikte tüm yasal faizin meslektaşımıza ödenmesine hükmedilmiştir.

Her zaman olduğu gibi bu haklı zaferimizde de ŞUAHED HUHUK KOMİSYONU’ na ve avukatımız Sn. HAYRİYE YÜKSEKYAYLA’ya teşekkür ederiz.

Her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

ŞUAHED

Sen Varsan Güçlüyüz.