HaberHukukManşet

Yine Bir Hukuk Zaferi Usulsüz Denetim Davasını Kazandık

1.01Kgörüntülenme

 

Hukuka aykırı şekilde yapılan sınıflandırma denetiminde, denetim ekibinin 3 kişiden oluşması gerekirken bu usule uyulmadığı, denetimde tespit edilen eksiklerin verilen 10 günlük süre içerisinde giderilmiş olduğu, denetim tutanağında bahsi geçen ve eksik olduğu iddia edilen hususların tamamının aile sağlığı merkezinde bulunduğu, eksik olduğu iddia edilen hususların sınıf düşme işlemini gerektirmediği gerekçesiyle açmış olduğumuz iki davayı daha kazandık.

 

21.07.2017 tarih ve E.01.1828 sayılı SağlıkBakanlığı’nın “Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri” başlıklı Genel Yazısının 3. maddesinde, ”Gruplandırma işlemleri ve gruplandırılmış aile hekimliği birimlerinin periyodik değerlendirmeleri ekte yer alan ‘Gruplandırma Değerlendirme Formu’ kullanılarak yapılacaktır.” kuralına; 4. maddesinde, “Aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğünce bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme ŞubeMüdürlüğü ile Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulacak olup, bu şubelerin bulunmadığı illerde ise Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü veya Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulacaktır. Ekip en az 3 personelden oluşturulacak olup gerektiği durumlarda Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından diğer şube müdürlüklerinden ve/veya Toplum Sağlığı Merkezlerinden personel de ekibe dahil edilebilecektir. Bu ekipte aile hekimliği mevzuatına ve uygulanmasına hakim personelin görev almasına ve mümkünse her ekipte bir hekim bulunmasına özen gösterilecektir. Uygulamada standardizasyonun sağlanması açısından bu ekipler düzenli aralıklarla bilgilendirmeye ve eğitime tabitutulacaktır” kuralına; 12. Maddesindede “Aile hekimliği birimi gruplandırmasına ilişkin periyodik değerlendirmeler altı ayda bir yapılacak olup bu değerlendirmelerde; a) Asgari fizikî şartlar ve teknik donanımında eksiklik tespit edilmesi halinde, eksiklik tutanak altına alınacak ve eksikliğin giderilmesi için 10 gün süre verilecektir. En geç 10 gün süre sonunda eksikliği tamamlamayan aile hekimliği birimi grupsuz olarak değerlendirilecek ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.” kuralına yer verilmiştir.

Karar metninde “davaya konu Aile Sağlığı Merkezinde denetime katılan ve gruplandırma değerlendirme formunu düzenleyen ekibin, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca en az 3 kişiden oluşması gerekirken 2 kişiden oluştuğu anlaşıldığından mevzuata uygun olarak teşekkül etmeyen ekibin düzenlediği denetim raporuna istinaden tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı; ayrıca, aile hekimliği birimlerinin grupsuz olarak değerlendirilebilmesi için asgari fizikî şartlar ve teknik donanımına ilişkin eksiklerin, bu eksikliklerin giderilmesi için verilecek 10günlük sürenin sonunda tamamlanmamış olması gerekmekte olup, davaya konu Aile Sağlığı Merkezinde tespit edilen asgari fizikî şartlar ve teknik donanımına ilişkin eksikliklerin ise verilen 10 günlük süre içerisinde giderildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Denmektedir.

Özverili çalışmalarından dolayı ŞUAHED Hukuk Komisyonuna ve desteğini her zaman hissettiğimiz ŞUAHED avukatımıza teşekkür ediyoruz. ŞUAHED olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sen Varsan GÜÇLÜYÜZ.