HaberHukukManşet

Sınıf Düşme Davasını Danıştayda Kazandık

1.07Kgörüntülenme

2015 yılının Mart ayında müdürlük tarafından yapılan esnek mesai denetimleri sonucu hiç bir mevzuat gözetilmeksizin yapılan soruşturmalarla hem ceza puanları verilmiş hem de aradan 3-4 ay geçtikten sonra doğrudan cari kesintileri yapılmıştır. ŞUAHED olarak yapılan işlemin hukuksuz olduğunu il mahkemesine anlatamamış olsak da yılmadık ve Danıştay kararı ile haklı olduğumuz ortaya kondu. Danıştay kararında belirtildiği üzere;
‘’Yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri incelendiğinde; aile sağlığı merkezlerinde yapılan denetimler sonucunda, aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiğinin denetim raporunda belirtileceği, denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebileceği, müdürlüğe yapılan bu itirazın, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirileceğinin ifade edildiği açıktır. Uyuşmazlık konusu olayda ise, 23/12/2014 tarihli olağan dışı denetimde davacının görev yerinde bulunmadığının aynı günlü tutanak ile tespiti üzerine davacıdan konu hakkındaki savunmasının istenildiği, davacı tarafından verilen savunma yeterli görülmeyerek, adı geçenin aile hekimliği biriminin, A grubundan C grubuna düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak aile sağlığı biriminin (C) grubu olarak değerlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. ‘’ denmektedir.

SINIF DÜŞME İPTAL KARARI